Nástroje pro usnadnění přístupu

Překlad (translations)

Dnes má svátek: Luboš Zítra: Martina Pozítří: Drahomíra

Majetkoprávní úsek

Anna Vohralíková

556 702 251, mobil: 731 442 924
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
 • Informace o pozemcích, majetkoprávní záměry
 • Majetkoprávní smlouvy
 • Ověřování podpisů a listin
 • Kácení dřevin mimo les
 • Životní prostředí
 • Přečteno: 23690

Poplatky a úhrady 2024

Místní poplatek za komunální odpad –změna výše sazby

 Oznamujeme občanům změnu výše místního poplatku za komunální odpad

Dle OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství obce Šenov u Nového Jičína se výše poplatku za komunální odpad na rok 2024 zvyšuje na  

                                                           800 Kč (osoba/rok),

pro fyzické osoby mladší 6 let a fyzické osoby starší 75 let se zvyšuje výše poplatku na

                                                           400 Kč (osoba/rok).

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Poplatník

 • Poplatníkem poplatku je[1]:

a) fyzická osoba přihlášená v obci[2] nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

 • Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[3]

Osvobození a úlevy

 • Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je[4]
  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  2. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  3. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  4. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
  5. na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 • Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a
  1. která dlouhodobě pobývá (alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců v příslušném kalendářním roce) mimo území České republiky,
  2. která je přihlášena na adrese Obecního úřadu v Šenově u Nového Jičína,
   Dukelská čp. 245, v obci se dlouhodobě nezdržuje a místo skutečného pobytu této osoby není známo.
 • Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce,
  a která je zároveň poplatníkem z titulu přihlášení.
 • Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která v příslušném kalendářním roce
  1. je mladší 6-ti let, a to ve výši 400 Kč
  2. je starší 75-ti let, a to ve výši 400 Kč.
 • Úleva se poskytuje poplatníkům zapojeným do systému třídění plastového odpadu „Ekologický motivační program“. Načítání úlevy bude probíhat celoročně, celková částka úlevy může činit maximálně 300 Kč na poplatníka (tj. může být uplatněna polovina výše sazby poplatku). Úleva se stanovuje tak, že za každý jeden PE pytel se stlačeným plastovým odpadem se sníží částka o 20 Kč/ks. Maximálně může poplatníkovi být započítáno za          rok 15 ks pytlů.
 • Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, 2, 3, 4 tohoto článku jej poplatník povinen ohlásit ve lhůtě 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

 (8)    V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[5]

 __________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška obce Šenov u Nového Jičína o místním poplatku ze psů

 Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 1. za prvního psa chovaného v rodinném domku 200 Kč,
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domku 600 Kč,
 3. za prvního psa chovaného v domě s dvěma a více byty 700 Kč,
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v domě s dvěma a více byty 1100 Kč,
 5. za prvního psa chovaného v ostatních objektech 400 Kč,
 6. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v ostatních objektech 800 Kč,
 7. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč,
 8. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Majitelům psů připomínáme, že pokud si v průběhu roku pořídí psa nebo
o svého psa jakýmkoliv způsobem přijdou, je nutné tuto skutečnost oznámit na obecní úřad.

Osvobození a úlevy

 • Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[6].
 • Od poplatku se dále osvobozují:
  1. obec Šenov u Nového Jičína, rozpočtové a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec Šenov u Nového Jičína,
  2. osoba, která převzala psa z útulku a to na dobu 1 roku ode dne převzetí.
 • Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

(4)     V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.[7]

________________________________________________________________________________

Poplatky je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu,                       č.ú. 1766587399/0800, nebo platbou v hotovosti, popř. platební kartou v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol, bude Vám na vyžádání sdělen
na ekonomickém úseku na tel. 556 702 247, 731 442 931 nebo na emailové adrese:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 Složenky již nejsou rozesílány.

Celé znění obecně závazných vyhlášek je zveřejněno na elektronické úřední desce obce Šenov u Nového Jičína, tj. https://www.senovunovehojicina.cz/obec-senov/obecne-zavazne-vyhlasky

Dále si dovolujeme upozornit občany obce, kteří ještě dosud neuhradili poplatky za rok 2023, popř. za předchozí roky, aby tak neprodleně učinili.

Jedná se o místní poplatek za komunální odpad a poplatek za psa.

Informace o případných dlužných částkách Vám podá ekonomický úsek Obecního úřadu v Šenově u Nového Jičína, a to buď osobně nebo na tel. 556 702 247, tel. 731 442 931.

 

[1] § 10e zákona o místních poplatcích

[2] Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje

a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo 

b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

1. kterému byl povolen trvalý pobyt,

2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,

3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo

4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

[3] § 10p zákona o místních poplatcích

[4] § 10g zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

[6] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

 • Přečteno: 11651

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce


Číslo účtu: 1766587399/0800
IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 – 11:00        12:00-17:00

Úterý

 8:00.11:00           ZAVŘENO

Středa

8:00 – 11:00        12:00-17:00

Čtvrtek

8:00.11:00           12:00-15:00

Pátek

ZAVŘENO