Nástroje pro usnadnění přístupu

Překlad (translations)

Dnes má svátek: Roland Zítra: Vít Pozítří: Zbyněk

Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Obec Šenov u Nového Jičína
 1. Oficiální název:
  Obec Šenov u Nového Jičína

 2. Důvod a způsob založení:
  Zákon o obcích 128/2000 Sb., v platném znění.
  Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

 3. Organizační struktura:
  Obecní zastupitelstvo
  Rada obce
  Výbory obce
  Komise obce

 4. Kontaktní spojení:
  Obecní úřad obce Šenov u Nového Jičína
  Dukelská 245
  742 42 Šenov u Nového Jičína
  Česká republika (CZ)

  tel:  556 707 952, 731 442 932      
  fax: 556 710 064

  http://www.senovunovehojicina.cz/
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 5. Bankovní spojení:
  Česká spořitelna, a.s., Nový Jičín
  číslo účtu: 1766587399/0800
  Další možné způsoby platby: v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu
 6. Identifikační údaj IČO:
  IČO: 60798432

 7. Identifikační údaj DIČ:
  DIČ: CZ60798432
  Organizace je plátcem DPH.

 8. Rozpočet v tomto roce
   
 9. Žádosti o informace:
  Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.- ke stažení zde
   
 10. Příjem žádostí a další podání:
  V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. Nezná-li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na zaměstnance obce, v jehož kompetenci je požadovaná informace k dispozici. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.                     

  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: 
  - komu je žádost určena, 
  - jaká konkrétní informace je požadována, 
  - kdo žádost podává. 

  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
  - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). 

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. 

  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. 

  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

         Stížnosti a petice

        1) Místem pro podání písemné stížnosti je podatelna ObÚ.

        2) Ústní stížnosti přijímají ve věci kompetentní zaměstnanci. Ústní stížnost, u níž nelze ihned stanovit
             kompetenci, přijímá podatelna ObÚ.

        3) Všichni zaměstnanci obce zařazení do ObÚ  jsou povinni přijmout jakoukoli ústní stížnost tehdy, když není možno postupovat podle výše uvedeného principu.

        Místo pro příjem petice:

        1) Petice se přijímají výhradně na podatelně Obecního úřadu.

 

    11. Opravné prostředky:
          Způsob odvolání a jeho obsah: 

 • odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

          O odvolání rozhoduje: 

 • zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti. 


         O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující  subjekt  v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

    12.  Formuláře. Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

    13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
          Naleznete na následujícíh odkazech:

          - portál veřejné správy České republiky - www.portal.gov.cz

          - Ministerstvo vnitra - občan na úřadě - www.mvcr.cz

          - Ministerstvo práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz

 

    14. Nejdůležitější předpisy

    15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
          Ke stažení zde

    16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 

     17. Seznam organizací zřizovaných obcí:
           Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 
           Technické služby Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

 • Přečteno: 9889

Nejdůležitější předpisy

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů:
 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 88/1996, kterou se provádí zákon o obecní policii.
 • zákon č. 65/1965, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

Úplné znění zákonů, vyhlášek a nařízení, vydaných ve Sbírce zákonů ČR, lze zapůjčit v kanceláři obecního úřadu a najdete je i na Portálu veřejné správy České republiky v nabídce "Zákony".

 • Přečteno: 9440

Zásady zpracování ochrany osobních údajů

 

pdf Cookie (303 KB)

 

Pověřenec osobních údajů pro Obec Šenov u Nového Jičína je: 
Bc. Radek Kubíček, MBA, Dis. 
Tel: +420 585 155 100
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 • Přečteno: 6529

Znak a prapor obce

V červenci roku 1996 zadala obec heraldikovi panu Janu Tejkalovi, aby zpracoval výtvarnou podobu obecních symbolů, tak jak byly používány v dávné historii.
V září 1996 bylo obecnímu zastupitelstvu předloženo 12 variant obecních symbolů, které se hlavně lišily barevným ztvárněním. Zastupitelstvo schválilo variantu číslo 9, to je současná podoba obecního znaku a praporu. Návrh schválený obecním zastupitelstvem byl zaslán heraldické komisi Parlamentu ČR, která v listopadu roku 1996 tento návrh schválila.

senovPopis obecního znaku

Ve stříbrném štítě je jabloň přirozených barev s červenými plody na zeleném trávníku, v němž je položen stříbrný meč, který je symbolem svatého Martina, patrona, kterému je zasvěcen kostel.

Popis obecního praporu

Poměr šířky k délce 2: 3 rozdělen na svislé pruhy v poměru 20 : 3 : 1. Žerďový bílý pruh s jabloní přirozených barev s červenými plody ve středu, střední zelený pruh a vlající bílý pruh.

 • Přečteno: 10427

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce


Číslo účtu: 1766587399/0800
IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 – 11:00        12:00-17:00

Úterý

 8:00.11:00           ZAVŘENO

Středa

8:00 – 11:00        12:00-17:00

Čtvrtek

8:00.11:00           12:00-15:00

Pátek

ZAVŘENO