Nástroje pro usnadnění přístupu

Překlad (translations)

Dnes má svátek: Jindřich Zítra: Luboš Pozítří: Martina

Základní informace o obci

POLOHA OBCE

Obec Šenov u Nového Jičína se rozkládá po obou stranách řeky Jičínky a okresní silnice vedoucí z Nového Jičína do Fulneku. Zastavěná část obce tvoří velké písmeno "L". Podél řeky Jičínky od jihu k severu je dlouhá cca 3 km, a podél okresní silnice vedoucí od západu k východu, také cca 3 km.
Rozloha obce je 1 563,18 hektarů a leží v nadmořské výšce 261 m.

Obec svojí hranicí sousedí:
  • na jihu s Novým Jičínem, Loučkou a Rybím,
  • na východě s Bartošovicemi a Libhoštěm
  • na severu s Hukovicemi a Kunínem
  • na západě s Bernarticemi n. O.

Řeka Jičínka pramení v Beskydech a na jaře přivádí velké množství vody. V Šenově přibírá dva potoky, Grasmanku a Křivý potok zvaný Krumpach a vlévá se do řeky Odry. O správu řeky Jičínky na území naší obce se stará Povodí Odry, státní podnik, Na Dolách 81, Skotnice, provozní zařízení Suchdol nad Odrou, Za Nádražím 256.

V obci jsou 2 rybníky. Jeden u rodinného domu číslo popisné 116 a druhý za bývalým číslem popisným 39.

Svým územím zasahuje částečně do katastru obce i Chráněná krajinná oblast Poodří. V současné době její správa sídlí ve Studénce na ulici 2. května, č. p. 1.


VZHLED OBCE

Obec se nedělí na části, tvoří jedno katastrální území pod číslem 707 546. Je rozdělena do ulic, kterých je celkem 25. Každá ulice má několik čísel popisných

Anenská - 33
Bernartická - 4
Česká - 4
Družstevní - 15 
Dukelská - 105
E. Krásnohorské - 12
Jaselská - 60
Jeremenkova - 17
Malostranská - 98
Mlýnská - 8
Na Salaši - 2
Na Vyhlídce - 20
Pod Salašem - 3
Polní - 13
Severní - 46
Suvorovova - 29
Šenovská - 14
Školní - 6
Údernická - 14
U Náhonu - 3
U Zastávky - 1
Venkovská - 18
Zahradní - 31
Záhumenní - 8
Zapadlá - 3


V roce 1997 byla zrušena ulice 17. listopadu, domy byly zbourány a lokalita byla vykoupena a přisloučena do majetku společnosti Autopal.

S platností od 1. ledna 1999 schválilo obecní zastupitelstvo vznik nové ulice s názvem "Severní".

V obci je jak zástavba rodinnými domy, tak na jejím jižním konci jsou domy bytové.
Ke dni vzniku Almanachu (srpen 2003) bylo v obci nejvyšší číslo popisné 638.

Dnes je číselná řada pro přidělování čísel popisných  vedena od čísla 1 do 659.

Ve skutečnosti tolik čísel popisných není přiděleno. Některá čísla popisná jsou dnes jako čísla "volná", která zůstala v evidenci po domech a objektech, které byly zbourány a neexistují.

Orientační čísla, která byla v minulosti přidělena některým bytovým domům, se již v obci nepoužívají. Obec od svého vzniku používá oficiálně jen čísla popisná.
  • Přečteno: 10646

Historie obce

První zmínka o vzniku obce

Nejstarší zprávu o vzniku obce Šenov a Žilina přináší Privilegium Voka III. a Jana IV. z Kravař  a druhou zprávu o existenci obce Loučky. Brožurka s datací o existenci Loučky od roku 1323 neuvádí vůbec žádný písemný důkaz o této dataci (zřejmě jde o tiskovou chybu). Přitom z části o náhradě polí novojičínských v Loučce a loučských v Šenově a Žilině lze uvést, že tento fakt svědčí podle známých zásad v Českém království o existenci těchto tří vsí, zejména Loučky, ale zřejmě i Šenova a Žiliny, jako tzv. šosovních či městských vsí, na jejichž katastru měli své pozemky měšťané Nového Jičína. Takové vsi v tom případě tzv. "trpěly s městem", tj. platily rovněž městskou daň (šos- z němčiny, znamená plat, poplatek) zejména z pozemků novojičínských měšťanů v Loučce, ale zřejmě i z pozemků v Šenově a Žilině. Navíc právně jejich rychtáři podléhali fojtovi a městskému soudu v Novém Jičíně, zde v čele s fojtem Mikulášem. Pro Šenov uvedený poznatek znamená, že nejstarší zpráva o obci je z roku 1373. To znamená, že v roce 2023 si můžeme připomenout 650 let své existence.

- zdroj- Jiří Jurok - historik Muzea Novojičínska p. o.

Léta páně 1949 až 1993

Obec Šenov byla samostatnou obcí do 31. prosince 1948. Městské národní výbory obou obcí, jak MNV v Novém Jičíně na schůzi ze dne 23. prosince 1946, tak MNV v Šenově na schůzi ze dne 20. července 1948 se usnesly na sloučení. Rada Okresního národního výboru v Novém Jičíně na schůzi dne 1.září 1948 se rovněž usnesla vyslovit souhlas a doporučit sloučení uvedených obcí.
Ke dni 1. ledna 1949, byla obec Šenov sloučena s městem Nový Jičín a od té doby existovala pod názvem Nový Jičín II, a to až do 31. prosince 1993.

Již v roce 1990, kdy byla obcím zákonem dána možnost osamostatnění, začali občané Šenova usilovat o odtržení od města. V tomto roce se jim to nepodařilo, protože byl záměr na odtržení zmařen.
V roce 1993 byla ustavena v Šenově "Občanská komise" a její členové znovu začali provádět přípravy k osamostatnění obce. V červnu roku 1993 bylo občanské komisi doručeno stanovisko zastupitelstva Města Nový Jičín k rozdělení jejich obce. Zastupitelstvo Města Nový Jičín vyjádřilo nesouhlas s rozdělením. I přes nesouhlas zastupitelstva, město vyhlásilo konání místního referenda v Šenově s otázkou:
"Přejete si aby místní část Nový Jičín - Šenov na celém svém katastrálním území byla samostatnou obcí s platností od 1. 1. 1994?"
Referendum se konalo dne 7. srpna 1993. Z celkového počtu 1446 oprávněných občanů jich přišlo k referendu 861. Odevzdáno bylo 824 platných hlasů, z nichž:

  • s odpovědí ANO bylo 788 hlasovacích lístků
  • s odpovědí NE bylo 36 hlasovacích lístků

Z těchto počtů vyplývá, že 54,49 procent občanů vyslovilo své "ANO" pro oddělení Šenova od Nového Jičína.

Na základě výsledků místního referenda, podalo Město Nový Jičín dne 13. září 1993 "Návrh na oddělení části obce" včetně všech příloh na Ministerstvo vnitra České republiky.
Občanská komise v Šenově si při jednání s tehdejšími představiteli Města Nový Jičín stanovila podmínku, že veškeré materiály, které budou zaslány na MV ČR jako podklady k oddělení obce, chce mít k dispozici, aby si je před odesláním přečetla. Až v těchto materiálech se občanská komise dočetla, že část občanů Šenova a jeden podnik, zaslali městu Nový Jičín své stanovisko - nesouhlas s oddělením Šenova.
Aby na MV ČR měli informace z obou stran, občanská komise zaslala dne 22. září 1993 na MV ČR vlastní stanovisko k oddělení Šenova.
Ministr vnitra Jan Ruml podepsal "Rozhodnutí o vzniku obce Šenov" dne 18. října 1993. Proti tomuto rozhodnutí poslalo Město Nový Jičín dne 26. 11. 1993 rozklad. Dne 30. prosince 1993 podepsal ministr vnitra Jan Ruml rozhodnutí, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí ze dne 18. října 1993 o vzniku obce Šenov u Nového Jičína ke dni 1. lednu 1994.

 

Život člověka je zvláštní.
Jednomu přináší radost a úspěch, druhému zase utrpení.
Je třeba hodně lásky, tolerance, porozumění, pochopení a citu,
abychom si navzájem pomáhali k lepšímu životu.ŽIVELNÉ POHROMY

Povodeň v roce 1997 u nás

V červenci roku 1997 postihly povodně také naši obec. Tato povodeň zasáhla mnoho občanů naší obce, tím, že se jim voda dostala do bytů, sklepů a do jejich objektů. Byly postiženy i firmy na území obce. Také byla zaplavena obecní Mateřská škola, Školní 454.
Voda velmi poškodila i lávku u Toyoty a také musela být zabezpečena lávka, včetně plynového vedení před lávkou u Pošty. Před touto lávkou voda podemlela a utrhla část místní komunikace na ulici Malostranská.
V těchto dnech náročných na psychické i fyzické vypětí, jsme si vyzkoušeli, jak se lidé dovedou chovat v kritických chvílích. Našly se podniky i podnikatelé, kteří přispěli jak finančně tak svojí technikou na likvidaci následků po povodni.
Podle údajů Okresního úřadu Nový Jičín, referátu regionálního rozvoje, bylo v okrese Nový Jičín povodní postiženo celkem 49 obcí.
Proto byla dne 10. července 1997 v obci zorganizována humanitární sbírka pro občany postižených oblastí našeho okresu. Akce byla velmi úspěšná. Se svou pomocí přišlo přes 80 našich občanů. Také byla vybrána částka v hotovosti, za kterou byly nakoupeny trvanlivé potraviny. Veškeré věci ze sbírky starosta Vladimír Demeter s panem Jiřím Jurečkem odvezli dne 11. července 1997 na krizový štáb Okresního úřadu, který tuto humanitární pomoc rozděloval podle požadavků krizových míst.
V dalších dnech obec za vlastní prostředky nakoupila základní potraviny, ochranné a dezinfekční prostředky a starosta obce a místostarostka PhDr. Libuše Panáčová je osobně odvezli do nejvíce postižené obce Troubky na Přerovsku.

Povodně v roce 2002 v Čechách
V roce 2002 naše oblast na Moravě nebyla naštěstí povodněmi postižena. Přívaly sto a víceleté vody velmi postihly hlavně Čechy.
Ihned jakmile jsme se ze sdělovacích prostředků dozvěděli, že v některých obcích v Čechách byly zničeny téměř všechny domy, uspořádali jsme dne 15. a 16. srpna 2002 veřejnou sbírku věcí, které obyvatelé postižených obcí potřebovali nejvíce. Nebyly to potraviny ani oděvy, ale hlavně čistící a dezinfekční prostředky, pracovní nářadí, hadry a montérky. Této sbírky se zúčastnilo přes 75 občanů a firem, kteří přispěli věcnými i finančními příspěvky.
Již v pátek 16. srpna 2002 ráno odjíždělo pět pracovníků obce s vybranou pomocí ze sbírky do obce Tchořovice na Strakonicku. Dále do Tchořovic odjela technika, a to nákladní automobil a bagr i s jejich řidiči.
Mimořádné zastupitelstvo obce schválilo uvolnit částku ve výši sto tisíc korun, ze které bude tato humanitární pomoc uhrazena.

Povodně v roce 2009 u nás

Povodeň 2009
Povodeň 2009
Povodeň 2009
Povodeň 2009
Povodeň 2009
Povodeň 2009
Povodeň 2009
Povodeň 2009
Povodeň 2009

V červenci roku 2009 jinak poklidná řeka Jičínka, která protéká naší obcí, stačila během několika minut svého rozvodnění odnést téměř vše, co jí stálo v cestě a rozlít se do okolí a vyplavit domy i zahrady. Při této bleskové povodni ze dne 24.6.2009 bylo během 30 minut postiženo 130 domácností, 14 podnikatelských objektů, mateřská a základní škola, pošta, obchod, obecní byt. Dále byly postiženy objekty jako je most U Kostela, mostu u Fojství a penzionu Mc Limon, lávka u Toyoty, pošty a Arpexu, chodníky, komunikace, veřejné osvětlení, místní rozhlas a ploty. Celková škoda na obecním a soukromém majetku byla vyčíslena na 110 miliónů Kč. V rámci škod z povodní pomáhaly sbory dobrovolných hasičů, vojenských útvarů i dobrovolné organizace. Tímto bychom chtěli poděkovat za jejich pomoc a snahu zmírnit následky těchto událostí.

  • Přečteno: 11323

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce


Číslo účtu: 1766587399/0800
IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí

8:00 – 11:00        12:00-17:00

Úterý

 8:00.11:00           ZAVŘENO

Středa

8:00 – 11:00        12:00-17:00

Čtvrtek

8:00.11:00           12:00-15:00

Pátek

ZAVŘENO