Dnes má svátek: Albína Zítra: Daniel Pozítří: Miloslav
csenfrdeplrusk
SENOV CŠenov u Nového Jičína
  • Aktuality

Oznámení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování  a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Šenov u Nového Jičína, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zahajuje dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona řízení o upravenémnávrhu územního plánu. neboť s odvoláním na ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona došlo na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Jelikož s odkazem na § 53 odst. 2 stavebního zákona nebylo nutno upravený návrh územního plánu posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí, nebylo třeba ani upravovat či doplňovat již zpracované vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Opakované veřejné projednání tak proběhne pouze v rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu, jenž jsou zřejmé z kap. E.3.) textové části odůvodnění návrhu územního plánu zpracované projektantem („Územní plán Šenov u Nového Jičína II. Odůvodnění-II.A. Textová část“)

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína se uskuteční dne 31. 10. 2019 od 16:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Šenov u Nového Jičína, Dukelská č. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Upravený návrh Územního plánu Šenov u Nového Jičína včetně odůvodnění je dle ustanovení § 20 odst.1 a § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 25. 9. 2019 do 7. 11. 2019

  • v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č. 039 (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) a u obce na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína, Dukelská č. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína(v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 707 952)
  • v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup u pořizovatele na webové adrese http://www.novy-jicin.cz v části Městský úřad – Územní plánování – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace – Obec Šenov u Nového Jičína, odkaz http://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/

nebo zde

I. Návrh územního plánu
pdf Návrh opatření obecné povahy (pdf, 93 KB)
pdf I.A. Textová část (pdf, 3 MB)
I.B.   Grafická část
pdf I.B.1. Výkres základního členění území (pdf, 709 KB) +  pdf I.B.1. legenda (pdf, 385 KB)
pdf I.B.2. Hlavní výkres (pdf, 1 MB) +  pdf I.B.2. legenda (pdf, 496 KB)
pdf I.B.3. Koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) +  pdf I.B.3. legenda (pdf, 485 KB)
pdf I.B.4. Vykres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 479 KB) +  pdf I.B.4. legenda (pdf, 312 KB)
II. Odůvodnění
pdf II.A. Textová část (pdf, 3 MB)
pdf II. Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem (pdf, 4 MB)
II.B. Grafická část
pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 2 MB) +  pdf II.B.1. legenda (pdf, 734 KB)
pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 730 KB)
pdf II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 952 KB) +  pdf II.B.3. legenda (pdf, 317 KB)

Upozornění:

Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti upravenému návrhu územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“).

Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání tj. do 7.11.2019 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky a námitky lze uplatnit jen k částem řešení, které byly od předešlého veřejného projednání změněny. 

K opakovanému veřejnému projednání jsou přizváni obec Šenov u Nového Jičína, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě tj. do dne 7.11.2019 stanoviska k částem řešení, které byly od předešlého veřejného projednání změněny. 

Písemné námitky, připomínky a stanoviska lze uplatnit do 7.11.2019 u pořizovatele na adrese Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, datovou schránkou IDDS: ywmb4nc, elektronickou podatelnou na adrese
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. se zaručeným elektronickým podpisem. Písemná podání nutno opatřit identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 


K později uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží. 

K námitkám, připomínkám a stanoviskům ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Při opakovaném veřejném projednání projektant podá výklad k upravenému návrhu územního plánu.   Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně.

Oprávněný investor, zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů, je vyrozuměn v souladu s ustanovením § 23a stavebního zákona.

Poznámka:

Předmětem opakovaného veřejného projednání není Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území, jeho znění nebylo třeba upravovat ani doplňovat  ( pdf vyhodnocení (pdf, 8 MB) ).

Vytisknout E-mail

LÁVKA_UL. POLNÍ

AKTUALIZACE - 3.9.2019

Při zahájení rekonstrukce lávky se zjistil daleko větší rozsah nutných stavebních prací. Z tohoto důvodu byly práce přerušeny, lávka zůstala uzavřena a byla prověřena autorizovaným statikem a stavebním technikem. Nyní nasmlouvaná stavební firma prověřuje možné termíny dodání potřebných ocelových součástí. V našem společném zájmu je zprovoznit lávku ještě v tomto roce. Do té doby musí lávka zůstat uzavřena.

Vytisknout E-mail

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce
Facebook sportoviště za kostelem


IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 11:00 | zavřeno
Středa 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno