Překlad (translations)

csenfrdeplrusk
Dnes má svátek: Robin Zítra: Marika Pozítří: Hynek
csenfrdeplrusk

Poplatky a úhrady 2020

Místní poplatky-změna výše poplatku za svoz odpadu od 1. 1. 2020

Upozorňujeme občany, že zastupitelstvo obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce Šenov u Nového Jičína, kde došlo k navýšení místního poplatku za komunální odpad.

Nová výše činí    600 Kč (osoba/rok),

pro fyzické osoby mladší 6 let a fyzické osoby starší 75 let činí výše poplatku     300 Kč (osoba/rok).

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději

do 31. 3. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy:

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

  1. a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  2. b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  3. c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

        (2) Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, kterým byl správním rozhodnutím zrušen trvalý pobyt a jsou k trvalému pobytu přihlášeny na adrese Obecního úřadu v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 245, a to v plné výši.

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2. je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dne od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní tuto povinnost, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Zastupitelstvo obce také schválilo OZV č. 2/2019, o místních poplatcích, tj. poplatek ze psů.

Místní poplatek ze psů:

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. a) za prvního psa chovaného v rodinném domku        200 Kč

    b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domku                600 Kč

         c) za prvního psa chovaného vdomě s dvěma a více byty               700 Kč

        d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v domě s dvěma a více byty         1100 Kč

        e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65-ti let                                 200 Kč

        f) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65-ti let        300 Kč

Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. každého roku, nečiní-li poplatek více než    400 Kč ročně.

Činí-li poplatek více než 400 Kč, je splatný 31. 3. a 30. 09. každého roku.

Majitelům psů připomínáme, že pokud si v průběhu roku pořídí psa nebo  o svého psa jakýmkoliv způsobem přijdou, je nutné tuto skutečnost ihned oznámit na obecní úřad.

Osvobození a úlevy
  1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
  2. Od poplatku se dále osvobozují:

a) správce poplatku, rozpočtové a příspěvkové organizace, jejich zřizovatelem je obec Šenov u Nového Jičína.

b) osoba, která převzala psa z útulku a to na dobu 1 roku ode dne převzetí. Osoba je povinna doložit předávací protokol o převzetí psa z útulku.

  3. Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

  4.V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.


Poplatky je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu,   č.ú. 1766587399/0800,

nebo platbou v hotovosti, popř. platební kartou v pokladně obecního úřadu  v úředních hodinách.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol, bude Vám na vyžádání sdělen na ekonomickém úseku na tel. 556 702 247, 731 442 931 nebo na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Složenky nebudou rozesílány.

  • Přečteno: 8727

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce


Číslo účtu: 1766587399/0800
IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:00 | zavřeno
Středa 8:00 - 11:00 | 12:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno