Územní plán Šenov u Nového Jičína

Přehled územně plánovací dokumentace

 

Nabytí účinnosti: 27.3.2020
OOP: č. j. 326.1/220/2020
 
Územní plán Šenov u Nového Jičína, vydaný pdf opatřením obecné povahy (pdf, 93 KB),
platí pro celé území obce a obsahuje:

I. Územní plán – výrok
pdf I.A. Textová část (pdf, 3 MB)

I.B. Grafická část
pdf I.B.1.   Výkres základního členění území (pdf, 709 KB) , pdf I.B.1. legenda (pdf, 385 KB)
pdf I.B.2.   Hlavní výkres (pdf, 1 MB) , pdf I.B.2. legenda (pdf, 496 KB)
pdf I.B.3.   Koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) , pdf I.B.3. legenda  (pdf, 485 KB)
pdf I.B.4.   Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 479 KB) , pdf I.B.4. legenda  (pdf, 312 KB)

II. Odůvodnění územního plánu
pdf II.A. Textová část (pdf, 3 MB)
pdf II. Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem (pdf, 5 MB)

II.B. Grafická část
pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 2 MB) , pdf II.B.1. legenda (pdf, 734 KB)
pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 730 KB)
pdf II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 952 KB) , pdf II.B.3. legenda (pdf, 317 KB)

Dále bylo zpracováno
pdf Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území (pdf, 8 MB)

Vysvětlivky: ÚPD – územně plánovací dokumentace; OOP – opatření obecné povahy

Místa, kde je možné do územně plánovací dokumentace nahlížet: