Dnes má svátek: Berta Zítra: Jaromír Pozítří: Zlata
csenfrdeitplptruskes
SENOV CŠenov u Nového Jičína
 • Aktuality

Oznámení opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína

 STRÁNKA SE UPRAVUJE

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování  a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Šenov u Nového Jičína, příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zahajuje dle ustanovení § 52 odst. 1 stavebního zákona řízení o upravenémnávrhu územního plánu. neboť s odvoláním na ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona došlo na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Jelikož s odkazem na § 53 odst. 2 stavebního zákona nebylo nutno upravený návrh územního plánu posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí, nebylo třeba ani upravovat či doplňovat již zpracované vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Opakované veřejné projednání tak proběhne pouze v rozsahu provedených úprav návrhu územního plánu, jenž jsou zřejmé z kap. E.3.) textové části odůvodnění návrhu územního plánu zpracované projektantem („Územní plán Šenov u Nového Jičína II. Odůvodnění-II.A. Textová část“)

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína se uskuteční dne 31. 10. 2019 od 16:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Šenov u Nového Jičína, Dukelská č. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Upravený návrh Územního plánu Šenov u Nového Jičína včetně odůvodnění je dle ustanovení § 20 odst.1 a § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 odst. 2 správního řádu zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 25. 9. 2019 do 7. 11. 2019

 • v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č. 039 (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) a u obce na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína, Dukelská č. 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína(v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 707 952)
 • v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup u pořizovatele na webové adrese http://www.novy-jicin.cz v části Městský úřad – Územní plánování – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace – Obec Šenov u Nového Jičína, odkaz http://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/

nebo zde

I. Návrh územního plánu
pdf Návrh opatření obecné povahy (pdf, 93 KB)
pdf I.A. Textová část (pdf, 3 MB)
I.B.   Grafická část
pdf I.B.1. Výkres základního členění území (pdf, 709 KB) +  pdf I.B.1. legenda (pdf, 385 KB)
pdf I.B.2. Hlavní výkres (pdf, 1 MB) +  pdf I.B.2. legenda (pdf, 496 KB)
pdf I.B.3. Koncepce technické infrastruktury (pdf, 1 MB) +  pdf I.B.3. legenda (pdf, 485 KB)
pdf I.B.4. Vykres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (pdf, 479 KB) +  pdf I.B.4. legenda (pdf, 312 KB)
II. Odůvodnění
pdf II.A. Textová část (pdf, 3 MB)
pdf II. Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem (pdf, 4 MB)
II.B. Grafická část
pdf II.B.1. Koordinační výkres (pdf, 2 MB) +  pdf II.B.1. legenda (pdf, 734 KB)
pdf II.B.2. Širší vztahy (pdf, 730 KB)
pdf II.B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 952 KB) +  pdf II.B.3. legenda (pdf, 317 KB)

Upozornění:

Podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou námitky proti upravenému návrhu územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“).

Podle ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání tj. do 7.11.2019 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky a námitky lze uplatnit jen k částem řešení, které byly od předešlého veřejného projednání změněny. 

K opakovanému veřejnému projednání jsou přizváni obec Šenov u Nového Jičína, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě tj. do dne 7.11.2019 stanoviska k částem řešení, které byly od předešlého veřejného projednání změněny. 

Písemné námitky, připomínky a stanoviska lze uplatnit do 7.11.2019 u pořizovatele na adrese Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, datovou schránkou IDDS: ywmb4nc, elektronickou podatelnou na adrese
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. se zaručeným elektronickým podpisem. Písemná podání nutno opatřit identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. 


K později uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží. 

K námitkám, připomínkám a stanoviskům ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Při opakovaném veřejném projednání projektant podá výklad k upravenému návrhu územního plánu.   Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně.

Oprávněný investor, zaznamenaný v seznamu oprávněných investorů, je vyrozuměn v souladu s ustanovením § 23a stavebního zákona.

Poznámka:

Předmětem opakovaného veřejného projednání není Vyhodnoceni vlivů návrhu Územního plánu Šenov u Nového Jičína na udržitelný rozvoj území, jeho znění nebylo třeba upravovat ani doplňovat  ( pdf vyhodnocení (pdf, 8 MB) ).

Print Email

SMS InfoKanál obce Šenov u NJ

Vážení spoluobčané,

obec Šenov u Nového Jičína Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?

 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?

 • uzavírkách místních komunikací?

 • termínech mimořádných svozů odpadu?

 • termínech konání zasedání zastupitelstva obce?

 • konání kulturních a společenských akcí?

 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?

a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?

1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na OÚ

Jak registrovat online?

Odber SMS velkyPomocí webového formuláře na webových stránkách obce, hledejte tento obrázek

na úvodní straně webu.

Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/SENOVNJ

Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište ve tvaru dle Vašeho bydliště:

REGISTRUJmezeraSENOVmezeraCISLOPOPISNE

 • pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

SMS odesílejte na číslo SMS InfoKanálu: 556 707 952

Pro odregistraci platí tvar SMS: ODREGISTRUJ

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:

Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi komunikovat, využijte prosím, SMS Podatelny:

SMS ve tvaru:PmezeraTEXTZPRAVY  odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 556 707 952

Příklady SMS zpráv

Zprávy z úřadu:

IK SENOVNJ Srdečně Vás zveme na bál obce Šenov u Nového Jičína, který se koná 24. ledna od 20.00 hod. v restauraci na Fojtství. Vstupenky jsou k dispozici na obecním úřadě za 100,- . Těšíme se na Vás.

IK SENOVNJ Z důvodu poruchy vodovodního řadu nepoteče dnes voda v celé ulici Družstevní a Mlýnská, na opravě se intenzivně pracuje. Děkujeme za pochopení.

Poznámka: IK = InfoKanál

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku
v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 556 707 952nebo zašlete e-mail s žádostí
o registraci na:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.

S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na úřad obce.
Další informace získáte rovněž na webových stránkách
www.infokanal.cz a www.senovunovehojicina.cz

Vážení občané, zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci. Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.

Jen dobré zprávy,

starosta JUDr. Karel Třetina.

  pdf SMS InfoKanál obce Šenov u Nového Jičína (83 KB)

 

 

Print Email

Nemůžeme být všude a vidět vše hned

Vážení spoluobčané, čistota a veřejný pořádek je pro nás prioritou. Pomozte nám ji udržet. S efektivním odstraňováním závad na majetku obce a s odstraňováním nedostatků v obci a okolí můžete pomoci i Vy. Stačí odeslat foto s krátkým popiskem o jaký problém se jedná (např. rozbitý chodník, komunikace, osvětlení, neposekaná tráva, zaparkovaný vrak automobilu apod.). Nebude-li fotografie porušovat zákon na ochranu osobních údajů, bude zpracována a umístěna k popisku závady na těchto stránkách. 

Bližší informace najdete v sekci: Obec - Závady a nedostatky

-JK-

Print Email

Závady a nedostatky

Nemůžeme být všude a vidět vše hned

Čistota a veřejný pořádek je pro nás prioritou. Pomozte nám ji udržet. S efektivním odstraňováním závad na majetku obce a s odstraňováním nedostatků v obci a okolí můžete pomoci i Vy. Stačí odeslat foto s krátkým popiskem o jaký problém se jedná (např. rozbitý chodník, komunikace, osvětlení, neposekaná tráva, zaparkovaný vrak automobilu apod.). Nebude-li fotografie porušovat zákon na ochranu osobních údajů bude zpracována a umístěna k popisku závady na těchto stránkách. Na mapce prosím určete co nejpřesnění místo závady. Upozornění lze odeslat z vašeho mobilního telefonu prostřednictvím připraveného formuláře nebo přímo zde na webových stránkách.

Jakékoliv podání či ohlášení v této aplikaci nelze považovat za podání ve smyslu § 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Nemůžeme být všude
 1. Jméno
  Neplatný vstup!
 2. E-mail
  Uveďte prosím správnou e-mailovou adresu.
 3. Ulice
  Neplatný vstup
 4. Umístění(*)

  Nebyly zadány souřadnice k identifikaci místa vašeho upozornění
  prosím přemístěte červenou značku na mapě co nejpřesněji na místo závady/nedostatku
 5. připojit foto
  Neplatný vstup
 6. Poznámka
  Please let us know your message.
 7. Bezpečnostní kód
  Neplatný vstup

Print Email

More Articles ...

 • 1
 • 2

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook obce
Facebook sportoviště za kostelem


IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Monday 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Tuesday 8:00 - 11:00 | zavřeno
Wednesday 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Thursday 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
Friday zavřeno
Saturday zavřeno
Sunday zavřeno